Pozemek Praha - Třeboradice
Vydraženo

Nejnižší podání: 250.000,- Kč

Dražební jistota:
50.000,- Kč
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
21.10.2021
Čas:
11:00

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 439/40 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 155 m2, parc. č. 439/41 (vodní plocha, koryto vodního toku upravené) o výměře 281 m2 a parc. č. 439/42 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 116 m2, zapsané na LV č. 105, kat. úz. Třeboradice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemky se draží jako soubor v jedné dražbě.
Pozemky o celkové výměře 552 m2 tvoří funkční celek s příjezdem k přilehlé firmě.