Pozemek Praha - Motol VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 3,100.000,- Kč

Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební jistota:
900.000,- Kč
Vyhláška:
Stáhnout
Posudek:
Stáhnout
Datum:
07.06.2018
Čas:
16:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 372 o výměře 7149 m2 (ostatní plocha), zapsané na LV č. 1522, kat. úz. Motol, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Pozemek se nachází mezi ulicemi Nad Motolskou nemocnicí a Šafránecká. Z větší částí leží v prudkém svahu, je porostlý stromy a náletovými dřevinami a je proto špatně přístupný. Je na něm i několik černých skládek komunálního odpadu. V ÚP má 5900m2 funkční využití jako porosty lesního charakteru a 1249m2 jako městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.
V severní části pozemku se nachází oplocená plocha s rodinným domkem č.e. 47 s několika drobnými stavbami a zahradou. Jedná se o nezkolaudovanou stavbu jiného vlastníka, která není evidována v katastru nemovitostí.
Opakovaná dražba