Pozemek Praha - Lipence (cesta)
Opakovaná
Vydraženo

Nejnižší podání: 125.000,- Kč

Místo konání:
Římská 421/24
Dražební jistota:
30.000,- Kč
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
08.10.2020
Čas:
15:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 2256/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 234 m2, zapsaný na LV č. 181, kat. úz.
Lipence, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemek se nachází na okraji obce, kde se začínají stavět RD, jedná se o místní účelovou nezpevněnou komunikaci.
Jedná se o opakovanou dražbu