Pozemek Praha - Lipence (cesta)
UPUŠTĚNO

Nejnižší podání: --,- Kč

--:
--

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 2256/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 234 m2, zapsaný na LV č. 181, kat. úz.
Lipence, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemek se nachází na okraji obce, kde se začínají stavět RD, jedná se o místní účelovou nezpevněnou komunikaci.