Pozemek Praha - Lipence VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 130.000,- Kč

Dražební jistota:
30.000,- Kč
Minimální příhoz:
10.000,- Kč
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
28.02.2019
Čas:
12:00

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 175/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 776 m2 a parc. č. 178/5 (trvalý travní porost) o výměře 4 m2, zapsané na LV č. 181, kat. úz. Lipence, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemky se nacházejí těsně za zástavbou rodinných domů, jsou porostlé náletovými křovinami a porosty v příkrém svahu.
VYDRAŽENO