Pozemek Praha - Liboc | Vydraženo

Nejnižší podání: 55.000,- Kč

Místo konání:
Římská 421/24
Dražební jistota:
10.000,- Kč
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Dodatek k dražbě:
Stáhnout
Datum:
08.10.2020
Čas:
14:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1095/16 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 217 m2, zapsaný na LV č. 84, kat. úz. Liboc, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemek se nachází v prostoru Divoké Šárky nad koupalištěm Džbán, kolem něj vede nezpevněná turistická cesta. Celé území slouží k rekreačním účelům veřejnosti. Jedná se o opakovanou dražbu