Pozemek Praha - Dubeč NEVYDRAŽENO

Nejnižší podání: 19.000,- Kč

Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební jistota:
5.000,- Kč
Vyhláška:
Stáhnout
Posudek:
Stáhnout
Datum:
15.03.2018
Čas:
16:00

Předmětem dražby jsou vlastnické podíly velikosti 5/6 následujících nemovitostí: Pozemky parc. č. 1607/4 o výměře 8 m2 a 1607/5 o výměře 53 m2 (oba vodní plocha, koryto vodního toku umělé), zapsané na LV č. 1507, kat. úz. Dubeč, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemky se draží jako soubor v jedné dražbě.Pozemky tvoří plochu koryta vyschlého potoku uprostřed rozlehlých obdělávaných zemědělských pozemků. S předmětem dražby, dle navrhovatele, nejsou spojeny žádné zátěže a závazky.
Opakovaná dražba