Pozemek Kyje I VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 350.000,- Kč

Dražební jistota:
100.000,- Kč
1. prohlídka:
17.12. v 10:00
2. prohlídka:
4,1, v 10:00
Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
17.01.2019
Čas:
10:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 2574/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o celkové výměře 882 m2, zapsaný na LV č. 7, kat. úz. Kyje, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemek slouží z části jako cyklostezka a z části jako obdělávaná plocha k zemědělským účelům, Nachází se uprostřed velkých zemědělsky obdělávaných ploch.